Kurser med udgangspunkt i jeres hverdag

Udover introkurset er det muligt løbende at tilkøbe andre demensfaglige kurser, efterhånden som behovet opstår.

Alle kurserne tager udgangspunkt i jeres hverdag, og kan omfatte både medarbejdere, pårørende og beboere. For at sikre højt fagligt niveau varetages alle vores kurser i samarbejde med demensLiv.dk, som er én af de fagligt stærke aktører på demensområdet.

Hvert kursus varer tre timer. Dette kan udvides efter ønske.

Undervisningen foregår i de lokaler der passer jer bedst. Altså praksisnær undervisning, med størst mulig transfer.

Pris pr. kursus

Standardpris pr. kursus – uanset antal deltagere er
kr. 6.200 kroner ekskl. moms og kørsel.

Vi tilbyder følgende kurser:

Vi kommer ikke udenom velfærdsteknologi i dag. Velfærdsteknologi er kommet for at blive. Men det skaber kun værdi, hvis det bliver brugt. Og brugt til fordel for alle involverede parter.

At implementere velfærdsteknologi kræver at nysgerrighed, viden og evnen til at lære nyt. Evner som mennesker med demens, på grund af deres sygdom, er udfordrede på. Så hvordan kan det give mening overhovedet at tænke på at implementere velfærdsteknologi i en demensfaglig verden?

Det giver dette kursus svar på. I får praktiske redskaber, spørgsmål som teamet kan arbejde ud fra, og inspiration til at arbejde videre med feltet.

At arbejde med mennesker med demens, gør noget ved os som fagprofessionelle. Der kan både forekomme akutte belastninger, og kroniske belastninger. Det er afgørende for et teams velbefindende at være bevidste om dette, og arbejde målrettet med at rumme det.

Dette kursus kan tilrettelægges ud fra konkrete problemstillinger teamet har, eller ud fra en forebyggende tilgang. Begge kurser giver rammer for refleksion, supervision og vejledning til at tackle lignende situationer fremadrettet.

Kurset kan bookes og afvikles med et døgns varsel – der er altså mulighed for at bruge det ved akutte behov.

At dele viden og erfaringer i et team, er essentielt for at lykkedes med at arbejde omkring mennesker med demens og deres pårørende. Det er desværre også noget som hurtigt kan forsvinde i hverdagens andre opgaver.

Dette kursus giver praksisnære redskaber til udvikling af praksis og vidensdeling i hverdagen, som ikke tager tid fra andre opgaver, men tværtimod understøtter den daglige drift. Vi arbejder med kulturen i teamet ud fra den narrative tænkning og ud fra en bevidstgørelse af teamets kultur.

Hvad ved vi om demenssygdomme. Hvad er nyeste viden. Hvad gør vi. Og hvor er vi på vej hen.

Hjernens anatomi og fysiologi når den er ramt af en demenssygdom. Demenssygdommens udtryk. Adfærdsændringer hos mennesker med demens.

Vi tager udgangspunkt i den nyeste viden og taler den viden ind i en praksisnær kontekst.

Demensfaglig ledelse i dag er ikke et spørgsmål om at have svar på alting. Tværtimod er det et spørgsmål om at stille de rigtige spørgsmål, så teamet bliver i stand til selv at finde svarene. Vi ved at kulturen i et team er afgørende for den trivsel borgerne har. Men hvordan skaber vi en kultur der understøtter trivsel og glæde for mennesker med demens og deres pårørende.

Vi arbejder med spørgsmålstyper, den demensfaglige leders identitet, afklarer den enkeltes ønskede udviklingsmål og skaber en platform for demensfaglig netværksledelse

Nærhed, omsorg og sexualitet er grundlæggende behov for mennesker. Sexualitet som grundlæggende behov, er et overset felt inden for sundhedsvæsenet. Vi er ikke klædt særligt godt på til at håndtere dette. Og derfor kan det være svært at lave en målrettet indsats for mennesker med demens.

Vi arbejder med konkrete oplevelser, og de rammer og den lovgivning der er på området. Teamet får redskaber til at omsætte viden til praksis, og dermed redskaber til at tackle udfordringerne fremadrettet.

Sprog skaber mening. Men hvordan skabe mening når sproget har ændret sig, eller måske helt er forsvundet? Og hvordan skabe et fælles sprog, for både mennesker med demens, deres pårørende, de andre borgere og jer som team.

Vi arbejder med det talte sprog, kropssprog, det usagte, livsverdensbegrebet og forforståelse

Hvad sker der med mennesker som rammes af demens. Hvad sker der med familier. Med relationerne og dynamikken mellem mennesker.

Vi arbejder med sorg og krisereaktioner. Vi giver konkrete redskaber til at støtte mennesker med demens og deres pårørende

Uden mad og drikke…. duer hverken hverdagshelten eller nogen som helst andre. Mennesker med demens kan ofte få ændret deres forhold til mad og drikke. Og det kan være svært at knække koden til at understøtte indsatser som opretholder en god ernæringsstatus.

Vi arbejder med de ændringer der følger med en demenssygdom. Vi arbejder med måltidskultur, med ernæringens do´s and dont´s. Og vi udarbejder konkrete handleplaner inden vi skilles.

Oplevelser, glæde og mening er vigtigt i alle menneskers hverdag. Hvordan kan vi skabe en hverdag for mennesker med demens, der indeholder dette? Når vi samtidig skal dokumentere, give medicin, vaske tøj, rydde op, tale med pårørende og meget meget mere.

Vi arbejder med konkrete tiltag som øger hverdagsglæden for både mennesker med demens og for teamet. Vi har fokus på relationer, oplevelser og tilpassede hverdagsglæder.

Indlæggelser og udskrivelser, nyt hjem og nye omgivelser. Situationer som er uundgåelige i et forløb med demens. Men som også skaber grobund for frustrationer, tab af funktioner, sorg og identitetskriser.

Vi arbejder med at imødekomme følelsen af tab og identitetskrise. Vi arbejder med at genkende de udtryk der kan forekomme i forbindelse hermed, og vi arbejder med at skabe et fundament som den enkelte kan finde ro og tryghed i – hvadenten det er mennesket med demens, den pårørende, eller den fagprofessionelle,

Det kan have store omkostninger at være pårørende til et menneske med demens. Undersøgelser viser at pårørende til mennesker med demens, har et større forbrug af medicin, går mere til lægen, mister social status og har en højere dødelighed end deres jævnaldrene.

Vi arbejder med at implementere denne viden, og redskaber som kan hjælpe de pårørende til at være i situationen. Så både deres eget liv, og den som har demenssygdommens liv, kan forbedres

Demenssygdommens historie er relativt ung. Og indsatsen for mennesker med demens er i en rivende udvikling i disse år.

At se den demensfaglige historik og de paradigmeskift der har været gennem tiden, kan give en forståelse for den ramme vi arbejder med i dag.

Vi arbejder med kulturen i teamet, og arbejder med en bevidstgørelse af menneskesyn ud fra paradigmer

Mennesker med demens profiterer dels af personcentreret omsorg, overskuelighed og forudsigelighed. Og det kan indimellem være en udfordring at skabe dette i et team, hvor man arbejder dag, aften og nat. Og indimellem kommer til at planlægge ud fra teamets rutiner og ikke ud fra borgernes behov.

Vi arbejder med teamets læringskultur – giver enkle redskaber til vidensdeling og læringsmetoder, som kan implementeres i hverdagen.

Vi ser mennesker ned i 40erne der får demenssygdomme. Traditionelt er demensindsatsen funderet i ældreomsorgen, da det er her den største andel af mennesker med demens forekommer.

Men hvordan hjælper vi de yngre mennesker med demens, når vi er ansat og uddannet i og til en ældresektor

Vi arbejder med forskelle, forforståelse og den viden der ligger på området. Vi afsøger muligheder for nye praksisnære indsatser målgruppen kan bruge.

Sundheds og ældreministeriet udgav i 2017 Den Nationale DemensHandlingsplan 2017-2025. Handlingsplanen både forpligter og giver inspiration.

Vi arbejder med at omsætte handleplanen i praksis, så det giver mening i netop jeres team. Hvad SKAL i, og hvad kan i INSPIRERES af.

Tom Kitwood er forgangsmanden for tanken om den personcentrerede omsorg. Tom Kitwoods model er både tankevækkende, vedkommende og kan omsættes til konkrete praksisnære handlinger

Vi arbejder med teorien og menneskesynet bag, og laver konkrete handleplaner for udvalgte borgere eller for teamet

Der findes mange fonde og legater som kan ansøges til relevante projekter til glæde for mennesker med demens.

Vi afklarer behovet fra jeres side, kommer med forslag til konkrete fonde, og bistår med udfyldelse af ansøgninger

Kurser

På alle kurser undervises der ud fra den nyeste viden og de gældende standarder på området. Der undervises i praksis og med udgangspunkt i konkrete og vedkommende udfordringer.

Demensfaglige problemstillinger kan ofte med fordel arbejdes ud fra aktionslæringens principper. Der tages udgangspunkt i en given, helt konkret demensfaglig udfordring, man skaber en tilpas forstyrrelse, og der dannes på den måde grundlag for ny læring og praksis.  Hele processen inddeles i faser.

  • Fase 1: Formulering af udfordring

  • Fase 2: Iværksættelse af aktion

  • Fase 3: Iagttagelse

  • Fase 4: Refleksion

  • Fase 5: Ny aktion

Vil du vide mere om vores kurser, så skriv til os.